სწრაფი სესხი ინტერნეტით

აირჩიეთ და მიიღეთ სესხი

ონლაინ განაცხადი
სესხის მინიმალური თანხა
50 ლარი

სესხის მაქსიმალური თანხა
1000 ლარი
მინიმალური ვადა
5 დღე
მაქსიმალური ვადა
30 დღე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
730 %
მინიმალური ასაკი
20 წლის
პირველი სესხი - უფასოდ
ტიპიური მაგალითი: თანხა: 200 ლარი, საკომისიო: 0 ლარი, ჯამი: 200 ლარი, ვადა: 30 დღე, წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 0 %
მაგალითი მე–2 სესხისათვის: თანხა: 200 ლარი, ჯამი: 238 ლარი, ვადა: 30 დღე, წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 730 %
ონლაინ განაცხადი
სესხის მინიმალური თანხა
50 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა
650 ლარი
მინიმალური ვადა
1 დღე
მაქსიმალური ვადა
30 დღე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
435 %
მინიმალური ასაკი
20 წლის
პირველი სესხი - უფასოდ
ლოიალურობის პროგრამა: პირველი დონე – 10% ფასდაკლება 4 და 5 სესხის შემთხვევაში მიიღებთ 10% ფასდაკლებას სესხის საკომისიოზე, მეორე დონე – 15% ფასდაკლება 6 სესხით სარგებლობისას მიიღებთ 15% ფასდაკლებას სესხის საკომისიოზე, მესამე დონე – 20% ფასდაკლება 7 და შემდგომი სესხის აღების შემთხვევაში მიიღებთ 20%-იან ფასდაკლებას სესხის საკომისიოზე.
ტიპიური მაგალითი: თანხა: 200 ლარი, საკომისიო: 0 ლარი, ჯამი: 200 ლარი, ვადა: 30 დღე, წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 0 %
მაგალითი მე–2 სესხისათვის: თანხა: 465 ლარი, საკომისიო: 70 ლარი, ჯამი: 535 ლარი, ვადა: 30 დღე, წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 435 %
ონლაინ განაცხადი
სესხის მინიმალური თანხა
50 ლარი
სესხის მაქსიმალური თანხა
1200 ლარი
მინიმალური ვადა
1 თვით
მაქსიმალური ვადა
4 თვით
წლიური საპროცენტო განაკვეთი
ინდივიდუალური
მინიმალური ასაკი
20 წლის
პირველი სესხი - უფასოდ
moneyman.ge
აუცილებელი მოთხოვნები მსესხებლისადმი
 • - სესხი გაიცემა სრულწლოვან მოქალაქეზე, 20 წლის ასაკიდან ზევით.
 • - ორგანიზაცია მანიმენი ახორციელებს თავის საქმიანობას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. განაცხადის შეტანა შეიძლება ნებისმიერი დასახლებული პუნქტიდან, სადაც არის ინტერნეტი.
ტიპიური მაგალითი: თანხა: 300 ლარი, საკომისიო: 31 ლარი, ჯამი: 331ლარი, ვადა: 14 დღე


სასარგებლო ინფორმაცია ფინანსური პროდუქტების და მომხმარებელთა უფლებების შესახებ


 • http://www.gncc.ge/ge/legal-acts/parliament/laws/saqartvelos-kanoni-momxmarebelta-uflebebis-dacvis-shesaxeb-6181.page - ეს საიტი არის წარმოდგენილი საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ და აქ თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ.
 • http://bff.ge/ginco/ - ეს საიტი წარმოდგენილია არასაბანკო საკრედიტო ხაზის ასოციაციაციის მიერ და აქ თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ზოგადი ინფორმაცია და პასუხები ყველაზე ხშირად დასმულ კითხვებზე სწრაფი სესხების შესახებ, ისევე როგორც იხილოთ სია თანხის არასაბანკო გამსესხებლების/კრედიტორების შესახებ, რომლებიც არიან არასაბანკო საკრედიტო ხაზის ასოციაციაციის წევრები.
 • http://bff.ge/ginco/index.php/news/ - აქ კი შეგიძლიათ იხილოთ სიახლეები და სასარგებლო ინფორმაცია სწრაფი სესხების შესახებ.


სანამ სესხს აიღებდეთ:


სანამ ფულს ისესხებდეთ, აუცილებლად უნდა ჰკითხოთ საკუთარ თავს, ნამდვილად საჭიროა თუ არა ამ ფულის დახარჯვა და შეძლებთ თუ არა დაფაროთ სესხი რომლის აღებასაც გეგმავთ. სანამ სესხს აიღებდეთ ჰკითხეთ საკუთარ თავს:


 • - შეიძლება რომ არ ვიყიდო ახლა და მოვიცადო მანამ სანამ მის შეძენას საკუთარი სახსრებით არ შევძლებ?

 • - იმ შემთხვევაში, თუ რამის ყიდვა გადაუდებელია, არსებობს რაიმე სხვა გზა რითაც შემეძლება მისი შეძენა? მაგალითად, ვთხოვო დამსაქმებელს წინასწარ გადამიხადოს ფული, ან ვისესხო ოჯახის წევრებისაგან ან მეგობრებისაგან.

 • - თუ რამის ყიდვა არ არის ძალიან საჩქარო იქნებ შემიძლია რომ ფული დავზოგო?


არასოდეს არ აიღოთ სესხი თუ:


 • - სესხის აღება იმისთვის გსურთ რომ სხვა ვალები გაისტუმროთ;

 • - თქვენ უკვე გაქვთ ერთი ან მეტი სესხი;

 • - თქვენ უკვე გაქვთ სხვა ვალები და/ან გადაუხდელი დავალიანებები;

 • - თუ არ ხართ დარწმუნებული, თქვენს შესაძლებლობებში გადაიხადოთ სესხი შესაბამის დროს


თუ გრძნობთ, რომ თქვენ სესხი მაინც გესაჭიროებათ, მაშინ ყურადღება მიაქციეთ შემდეგს:


დააკვირდით თქვენს შემოსავლებსა და ხარჯებს და დაფიქრდით შეძლებთ თუ არა ყველა გადასახადებისა და ვალების გასტუმრებას. გამოთვალეთ რა თანხის გასტუმრებას შეძლებთ ყოველ თვე. თუ თქვენი ბიუჯეტი მიუნიშნებს, რომ თქვენ არ გექნებათ ფული დამატებითი გადასახადების დასაფარად, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ თქვენ სესხის აღება არ შეგიძლიათ.


იყავით მზად რომ გქონდეთ ყველა საჭირო დოკუმენტი რომელიც თქვენმა კრედიტორმა თქვენგან შეიძლება მოითხოვოს:


 • შემოსავალის მტკიცებულება - სულ მცირე ბოლო 6 თვის საბანკო განაცხადი, რომელიც ადასტურებს თქვენს შემოსავლებსა და ხარჯებს

 • ინფორმაცია მიმდინარე ხარჯების შესახებ - მაგალითად, გადასახადები, ქირავნობა, სხვა სესხები და ა.შ.

 • თქვენი საბანკო განაცხადის ასლი რომელიც ამტკიცებს თქვენს დანაზოგს და სხვა არსებული ვალების დაფარვას, ისეთი მაგალითად როგორიცა საკრედიტო ბარათებია.

 • ID ბარათი (ელექტრონული ვერსია)


ასაკობრივი შეზღუდვა:ყველა საკრედიტო კომპანია თავად განსაზღვრავს ასაკის ლიმიტს. კომპანიების უმეტესობაში, სესხები გაიცემა 20 წლის ზემოთ 60-70 წლის ასაკის ჩათვლით.


APR: წლიური საპროცენტო განაკვეთი წარმოადგენს სესხის წლიურ ღირებულებას (% -ში). წლიური საპროცენტო განკვეთით იანგარიშება ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა საპროცენტო განაკვეთი და ანგარიშის სხვა მოსაკრებლები და გადასახადები. იმისათვის, რომ ადვილად შეძლოთ ერთი სესხის სხვა მსგავს სესხზე შედარება, კრედიტორები ვალდებულნი არიან განგიმარტონ, მათი წლიური საპროცენტო განკვეთის შესახებ სანამ შეთანხმებას ხელს მოაწერდეთ. მაგალითად:

A კრედიტორი გთავაზობთ 1000 ლარს 360 დღის განმავლობაში 150,7% წლიური საპროცენტო განკვეთით

B კრედიტორი გთავაზობთ 1000 ლარს 360 დღით რომელიც იანგარიშება 173,6% წლიური საპროცენტო განკვეთით

როგორც ზემოთ მოყვანილი სცენარიდან გასაგები ხდება, A კრედიტორიდან სესხის აღება უფრო ხელსაყრელი იქნება, რადგან თქვენ მიიღებთ იგივე რაოდენობის თანხას იმავე ვადით, მაგრამ ყოველ თვეში თქვენ გადაიხდით ნაკლებ პროცენტს.


სესხის ხარჯები და მაღალი ტარიფები:


 • ზოგიერთ სესხს აქვს ცვლადი საპროცენტო განაკვეთი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საპროცენტო განაკვეთი შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს. თქვენ არ უნდა აიღოთ ამ ტიპის სესხი იმ შემთხვევაში, თუ გრძნობთ, რომ სესხის პროცენტის გაზრდის შემთხვევაში მის დაფარვას ვერ შეძლებთ.

 • დარწმუნდით, რომ არ არსებობს დამატებითი მოწყობის საფასური, რომელიც სესხებს უფრო გააძვირებს.

 • თუ დააგვიანებთ გადახდას, ჩვეულებრივ, საჭირო იქნება გადაიხადოთ დაგვიანებული გადასახადის დანამატი, ამიტომ მიიღეთ ზომები რომ გადახდა არ დაგიგვიანდეთ რათა თავიდან აიცილოთ ზედმეტი ხარჯები, ასევე გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამან შესაძლოა გავლენა მოახდინოს თქვენს კრედიტუნარიანობის მაჩვენებელზე, რამაც შესაძლოა მომავალში ფულის სესხება გაართულოს.

 • არ აიღოთ პირველივე სესხი რომელსაც შემოგთავაზებენ, შეადარეთ სხვადასხვა კრედიტორები რომ დარწმუნდეთ, რომ თქვენ იღებთ სესხის საუკეთესო შეთავაზებას.


სესხის ვადა: აირჩიეთ თქვენთვის შესაძლო უმოკლესი ვადა. გრძელვადიანი სესხები თავიდან შეიძლება უფრო მიმზიდველად ჩანდეს, რადგან არსებობს უფრო დაბალი ყოველთვიური გადასახადები, თუმცა საბოლოო ჯამში შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ მთლიანი გადასახადი არის უფრო მაღალი ვიდრე მოკლევადიან სესხებზეა. თუ შესაძლებელია, უკეთესი იქნება აიღოთ მოკლევადიანი სესხი და გადაიხადოთ უფრო მეტი თანხის ოდენობა ყოველთვიურად.თუ არ შეგიძლიათ გადაიხადოთ სესხი დროულად:


 • სესხის გადავადება: თუ აცნობიერებთ, რომ თქვენ ვერ შეძლებთ სესხის დროულად დაფარვას, არსებობს სერვისი რომელიც ეხება სესხის გადავადებას. ასეთი სერვისის შეთავაზება ხდება მრავალი კომპანიის მიერ დამატებითი ღირებულების საზღაურის საფასურად. ყველა საკრედიტო კომპანია თავად ადგენს გადავადების მომსახურების საფასურს.

 • საკრედიტო დღესასწაულები: სესხის გარკვეული დროით დაგვიანებით გადახდას ეწოდება საკრედიტო დღესასწაულები. საკრედიტო დღესასწაულები ხელმისაწვდომია რიგ შემთხვევებში, ისეთებში როგორიც მუშაობის უნარის დროებით დაკარგვა ან სამუშაო ადგილის დაკარგვაა. უმეტეს შემთხვევაში საკრედიტო დღესასწაულების მინიჭება ხდება ერთი თვიდან ერთი წლის ვადის განმავლობაში. ეს საერთოა გრძელვადიანი სესხების შემთხვევაში.


ყურადღება!


MoneyGuru24.com-ის ოპერატორი არ არის ბანკი ან გამსესხებელი. Moneyguru24.com ცნობებს მოიპოვებს ინფორმაციას აღნიშნულ გამსესხებლებზე და არ წარმოადგენს თქვენთვის ხელსაყრელი საკრედიტო საშუალებების სრულ სიას. მაშასადამე ეს სერვისი არის უფასო. თქვენ არ ხართ ვალდებული მოგვაწოდოთ რაიმე პერსონალური ინფორმაცია საიტზე. ყველა პერსონალური, ფინანსური ან ინფორმაცია დასაქმების შესახებ უნდა გაუგზავნოთ ბანკს/ გამსესხებელს რომ დაამტკიცონ თქვენი აპლიკაცია სესხისთვის. Moneyguru24.com არ არის პასუხისმგებელი საკრედიტო შეთანხმებებზე, რომლებიც შეიძლება მიიღოთ ვებსაიტზე მოწოდებული ლინკების მეშვეობით. ამ საიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ წესებს. ჩვენ გირჩევთ წაიკითხოთ მთელი ინფორმაცია აღნიშნული გამსესხებლების ვებგვერძე და კარგად გააანალიზოთ თქვენი ფინანსური სიტუაცია და სესხის დაბრუნების პასუხისმგებლობა.